Kategorie

Producenci

 

Regulamin sklepu internetowego

 

§ 1

Postanowienia ogólne 

1.    Właścicielem sklepu internetowego dostępnego na stronie internetowej  www.ShowCarShine.pl (dalej jako Sklep) jest Mariusz Laszkiewicz, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Bad Boy Shop Mariusz Laszkiewicz, adres głównego miejsca wykonywania działalności Sybiraków 11/65, 15-204 Białystok, NIP 543-203-29-43, zwany dalej Sprzedawcą.

2.    Sprzedawca podaje następujące dane do kontaktu:

a.     adres do korespondencji (także reklamacje i zwroty): ;

b.    adres e-mail: info@showcarshine.pl…

c.     telefon: 510 124 180.

3.    Klientem Sklepu może być podmiot posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, składający za pośrednictwem strony Sklepu ofertę nabycia towarów dostępnych w Sklepie. Złożenie przez Klienta oferty nabycia towaru nie jest równoznaczne z zawarciem umowy ze Sprzedawcą. Dane podane przez Klienta muszą być prawdziwe oraz muszą to być dane Klienta - podawanie cudzych lub wymyślonych danych jest niedopuszczalne.

4.    Dokonując zakupów w Sklepie Klient ma możliwość utworzenia konta w Sklepie (Konto Klienta).

 

§ 2

Składanie zamówień i rejestracja Klienta

1.    Informacje, zdjęcia, opisy produktów zawarte na stronie internetowej sklepu nie stanowią oferty Sprzedawcę.

2.    Zamówienia można składać za pośrednictwem formularza udostępnianego na stronie Sklepu, drogą telefoniczną oraz poprzez pocztę elektroniczną e-mail na podany powyżej adres Sprzedawcy.

3.    Przyjęcie zamówienia przez Sprzedawcę (co następuje na skutek złożenia zamówienia przez Klienta) stanowi zawarcie przez Sprzedawcę z Klientem umowy sprzedaży towarów będących przedmiotem zamówienia.

4.    Przyjęcie zamówienia do realizacji ma miejsce w momencie otrzymania przez Klienta wiadomości email z potwierdzeniem złożonego zamówienia. Tym samym powstaje zawarcie umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.

5.    Na podstawie złożonego przez Klienta zamówienia, Sprzedawca zweryfikuje dostępność zamówionego towaru w Sklepie.

6.    W przypadku braku zamówionego towaru przez Klienta w magazynie Sklepu lub z innych przyczyn Sprzedawca o tych okolicznościach poinformuje Klienta telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej e-mail.

7.    W przypadku niemożliwości zrealizowania złożonego przez Klienta zamówienia Sprzedawca może anulować całość zamówienia, anulować zamówienie w części lub dokonać podziału zamówienia a dostawa nastąpi w odrębnych przesyłkach gdzie Klient nie będzie ponosił dodatkowych kosztów wysyłki związanych z podziałem zamówienia. Wybór powyższych opcji nastąpi po uprzednim uzgodnieniu Sprzedawcę  z Klientem telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej e-mail.

8.    Wszystkie kwoty znajdujące się na stronie i podstronach Sklepu podane są w polskich złotych i zawierają 23% podatek VAT.

9.    Kwota podana przy każdym dostępnym towarze jest elementem składanej Sprzedawcy oferty Klienta i jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia.

10.  Kwota podana przy każdym dostępnym towarze nie zawiera kosztów dostawy. O kosztach tych Klient będzie poinformowany przy wyborze danego sposobu dostawy.

11.  O całkowitej cenie wiążącej strony umowy sprzedaży Klient informowany jest w chwili potwierdzenia zamówienia przez Sprzedawcę.

12.  Do każdego zamówienia Sprzedawca wystawia paragon fiskalny lub fakturę VAT.

13.  Sprzedawca ma prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia (odrzucenia oferty Klienta) w przypadku kiedy podane przez Klienta dane są niepełne lub nieprawdziwe.

14.  Celem złożenia zamówienia w sklepie internetowym rejestracja Klienta nie jest konieczna.

15.  W celu utworzenia "Konta Klienta", Klient obowiązany jest dokonać procedury rejestracji na stronie internetowej Sklepu.

16.  W celu rejestracji Klient powinien wypełnić formularz rejestracyjny na stronie internetowej Sklepu oraz powinien wypełnić wszystkie pola formularza z wyjątkiem pól oznaczonych jako opcjonalne lub dodatkowe.

17.  Informacje wpisane do formularza rejestracyjnego powinny zawierać dane zgodne z prawdą oraz dotyczyć wyłącznie Klienta.

18.  Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego Klient powinien zapoznać się z treścią regulaminu i potwierdzić fakt oznaczając odpowiednie pole.

19.  Klient powinien wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu rejestracyjnym celem realizacji usług na podstawie umów zawartych zgodnie z regulaminem.

20.  Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich zmieniania, poprawiania oraz aktualizacji.

21.  W trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego Klient dobrowolnie może wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach promocyjnych, marketingowych (także po ustaniu umowy). Zgoda taka może być cofnięta przez Klienta w dowolnym czasie.

22.  Po poprawnym wypełnionym formularzu rejestracyjnego, Klient otrzymuje potwierdzenie rejestracji na adres poczty elektronicznej e-mail, co jest równoznaczne z zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną (prowadzenie "Konta Klienta"). Klient otrzymuje dane dostępowe do "Konta Klienta" gdzie znajdować się będzie historia zamówień oraz może w nim dokonywać zmian danych podanych wcześniej podczas rejestracji.

 

§ 3

Płatność za złożone zamówienie

1.    Klient może dokonać zapłaty za zamówiony towar poprzez:

- przelew bankowy na rachunek konta bankowego Sprzedawcy (wysyłka zamówionego towaru nastąpi w momencie wpłynięcia środków pieniężnych na rachunek bankowy Sprzedawcy),
- Moduł Przelewy24: natychmiastowe przelewy internetowe: w przypadku wyboru tej opcji naliczana jest dodatkowa opłata w wysokości 1% (wartości zamówienia), opłata pobierana jest przez Przelewy24 w celu obsługi danej płatności.

- gotówką za pobraniem (wysyłka zamówionego towaru nastąpi po zakończeniu całego procesu składania zamówienia przez Klienta w Sklepie oraz po skompletowaniu całości zamówienia),

- płatność gotówką w razie odbioru osobistego w siedzibie firmy Sprzedawcy.

2.    Klient nie może w sposób częściowy dokonywać zapłaty za zamówiony towar w Sklepie.
3. Do kwoty zamówienia należy doliczyć koszt wysyłki w zależności od opcji:  https://showcarshine.pl/content/1-wysylka-shipping

 

§ 4

Realizacja złożonych zamówień

1.    Klient może modyfikować składane zamówienie do momentu kiedy otrzyma na adres poczty elektronicznej e-mail potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji. Zmiana może dotyczyć zakresu całości zamówienia, anulowania zamówienia lub jego części, zmiany adresu dostawy czy też danych ujętych na fakturze VAT.

2.    W momencie dodania nowych towarów do istniejącego już zamówienia, które jest w realizacji (jeszcze przed wysłaniem towarów) może to wpłynąć na przedłużenie czasu realizacji zamówienia.

3.    W przypadku rezygnacji Klienta z całości lub części zamówienia (jeśli dokonano wpłaty z góry) zwrot kwoty przez Sprzedawcę nastąpi bez odsetek w ciągu 14 dni liczone od dnia dokonania modyfikacji przez Klienta.

4.    Zamówione przez Klienta towary są dostarczane za pośrednictwem firmy wysyłkowej na adres wskazany w formularzu zamówienia.

5.    W momencie wysyłki towaru przez Sprzedawcę, Klient zostanie o tym powiadomiony telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej e-mail. Sprzedawca podaje też orientacyjny termin dostarczenia przesyłki.

6.    Klient powinien sprawdzić doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach określonego rodzaju w obecności pracownika Dostawcy.

7.    W razie uszkodzenia czy też stwierdzenia ubytku przesyłki, Klient ma prawo wymagać od pracownika Dostawcy spisania stosownego protokołu.

8.    Sprzedawca wraz z przesyłką i zgodnie z wolą Klienta dołączy paragon fiskalny lub fakturę VAT dotyczącą dostarczanych towarów.

9.    W przypadku nie odebrania przez Klienta wcześniej zamówionych towarów i zwrotnego odesłania do sklepu internetowego, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail celem ustalenia szczegółów z Klientem - terminu oraz kosztów ponownej dostawy.

 

§ 5

Reklamacje

1.    Wszystkie towary będące w ofercie Sklepu są fabrycznie nowe i objęte są gwarancją producenta lub rękojmią sprzedawcy. Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć rzeczy wolne od wad.

2.    Celem rozpatrzenia reklamacji, Klient powinien przesłać/dostarczyć reklamowany towar wraz (jeśli to możliwe) z dowodem zakupu (paragon/faktura VAT, zgodnie z wyborem Klienta).

3.    Reklamowany towar należy dostarczyć na adres Sprzedawcy. Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek wysłanych za pobraniem.

4.    Sprzedawca zwraca Klientowi koszty przesyłki w momencie ich udokumentowania.

5.    W ciągu 14 dni od otrzymania reklamacji Sprzedawca ustosunkuje się do zgłoszonej przez Klienta reklamacji oraz powiadomi o dalszej procedurze postępowania - telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail.

6.    W przypadku uznania reklamacji na rzecz Klienta, Sprzedawca:

- naprawi lub wymieni Klientowi reklamowany towar na nowy,

- jeśli wymiana lub naprawa nie są technicznie możliwe Sprzedawca zwróci pełną wartość zamówionego towaru w ciągu 14 dni.

7.    W przypadku towaru, który objęty jest gwarancją producenta, Klient może reklamować towar wynikający z uprawnień gwarancji danego producenta.

8.    Sprzedawca odpowiada za niezgodność towaru z zawartą z Klientem umową, która została stwierdzona przez Klienta przed upływem 2 lat od momentu dostawy towaru. Klient w takim przypadku zobowiązany jest do powiadomienia Sprzedawcy o stwierdzonej niezgodności z zawartą umową w ciągu 2 miesięcy od dnia wykrycia niezgodności.

9.    Jeżeli Klientem jest podmiot inny niż konsument, wówczas postanowienia niniejszego Regulaminu oraz przepisy Kodeksu cywilnego, odnoszące się do rękojmi za wady fizyczne i prawne rzeczy (towarów) nie będą miały zastosowania.

 

§ 6

Rezygnacja z zamówienia i zwrot należności pieniężnych

1.    W przypadku gdy zamówiony towar nie został jeszcze wysłany przez Sprzedawcę, Klient może zrezygnować z całości lub części zamówienia o czym powiadomi Sprzedawcę za pomocą poczty elektronicznej e-mail lub telefonicznie.

2.    Na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) konsument może bez podania przyczyn odstąpić od umowy zawartej na odległość w terminie 14 dni od dnia dostawy towarów do konsumenta. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość konsument może złożyć przy wykorzystaniu wzoru odstąpienia od umowy, stanowiącego załącznik nr 2 do ww. ustawy o prawach konsumenta.

3.    Sprzedawca informuje, iż na mocy art. 38 ww. ustawy o prawach konsumenta od niektórych umów zawieranych na odległość nie można odstąpić na podstawie przepisów tej ustawy. Dotyczy to w szczególności takich umów, w których:

a.     przedmiotem świadczenia jest rzecz (towar) nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych,

b.    przedmiotem świadczenia jest rzecz (towar) dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

c.     przedmiotem świadczenia są rzeczy (towary), które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

4.    W razie odstąpienia przez konsumenta od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą, a to, co strony (Sprzedawca i Klient będący konsumentem) świadczyły, ulega zwrotowi – z tym że jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia towarów inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca zwraca koszty dostawy towarów tylko do wysokości równej najtańszemu zwykłemu sposobowi dostarczenia towarów.

5.    Zwracany towar winien być zwrócony w stanie niezmienionym. Klient powinien wysłać zwracany towar na adres Sprzedawcy w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy.

6.    W przypadku rezygnacji z zamówienia przez Klienta i zapłaconego z góry przed wysyłką, Sprzedawca dokona zwrotu należności pieniężnych bez odsetek w terminie 14 dni.

7.    W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji na rzecz Klienta, Sprzedawca dokona zwrotu należności pieniężnych bez odsetek w terminie 14 dni.

8.    W przypadku dokonania przez Klienta zapłaty za towar "z góry", Sprzedawca dokonuje zwrotu należności pieniężnych na rachunek bankowy Klienta, natomiast w przypadku zapłaty za towar "za pobraniem" lub przy "odbiorze osobistym", Sprzedawca dokonuje zwrotu należności pieniężnych na rachunek bankowy Klienta lub przekazem pocztowym po wcześniejszym ustaleniu z Klientem telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail.

9.    W przypadku dokonywania zwrotu należności pieniężnych na konto bankowe Klienta w sytuacji, w której po uprzednim kontakcie z Klientem nie przekaże on Sprzedawcy wymaganych danych do zrealizowania przelewu bankowego lub są one błędne, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak czy opóźnienie zwrotu.

 

§ 7

Odpowiedzialność Sprzedawcy

1.    Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności i jest uprawniony do przerw w funkcjonowaniu Sklepu, w szczególności jeśli przerwy te wynikają z powodu modyfikacji, modernizacji, rozbudowy czy też konserwacji okresowych urządzeń informatycznych.

2.    Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług świadczonych drogą elektroniczną jeśli spowodowane tobyło działaniem osób trzecich takich jak: operatorzy telekomunikacyjni, serwerownie czy też dostawcy łączy internetowych i energetycznych.

3.    Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za utrudnienia czy przerwy w korzystaniu ze sklepu internetowego z przyczyn Klienta gdzie nastąpiło udostępnienie osobą trzecim a w szczególności danych "login czy też hasło" do "Konta Klienta" w sklepie internetowym.

4.    Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności materialnej z tytułu szkód powstałych zaniechaniem Klienta, w szczególności przez korzystanie ze sklepu internetowego niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa i regulaminem sklepu lub dostarczaniem przez Klienta treści o charakterze bezprawnym.

5.    Sprzedawca z tytułu niewykonania umowy zawartej z Klientem ponosi odpowiedzialność wyłącznie w przypadku gdzie Klient jest Przedsiębiorcą i poniósł realne straty w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody przez Sprzedawcę.

6.    Wszystkie zamówienia przyjęte do realizacji przez Sprzedawcę przed dniem zmiany Regulaminu są realizowane na podstawie regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Klienta.

 

§ 8

Dane osobowe i pliki "Cookies" 

1.    Administratorem danych osobowych przekazanych dobrowolnie przez Klienta w ramach złożenia zamówienia przez Klienta i świadczenia usług drogą elektroniczną jest Sprzedawca.

2.    Sprzedawca - Sklep internetowy ogranicza wykorzystanie i zbieranie informacji o Kliencie tylko do niezbędnego minimum wymaganego do realizacji zamówienia Klienta. Zbierane są informacje o Klientach, takie jak adresy poczty elektronicznej lub dane osobowo-adresowe. Informacje te nie są udostępniane osobom trzecim i służą głównie do realizacji zobowiązań wobec Klientów, obejmujących m.in. dostarczanie zamówionych towarów, rozliczanie transakcji i ewentualne subskrybowanie wiadomości (np. wysyłanie informacji o ofercie  Sprzedawcy oraz materiałów promocyjnych) a także wykorzystywane są na potrzeby polepszania jakości usług świadczonych na rzecz Klienta. Dane mogą też być (za uprzednią i wyraźną zgodą Klienta) przekazywane partnerom handlowym Sprzedawcy dla celów marketingowych.

3.    Przetwarzanie danych osobowych przez Sprzedawcę następuje w zbiorze danych osobowych. Zbiór danych osobowych został zgłoszony do Ogólnokrajowego Rejestru Zbioru Danych Osobowych, prowadzonego przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

4.    Mając na celu ochronę danych osobowych Klientów przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem i modyfikacją strona sklepu internetowego zaopatrzona jest w środki bezpieczeństwa, określone rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. 2004 Nr 100, poz. 1024). Sprzedawca zobowiązany jest chronić wszelkie informacje ujawnione przez Klientów zgodnie z normami ochrony bezpieczeństwa i zachowania poufności.

5.    Sprzedawca przetwarza dane osobowe jako administrator systemu informatycznego. Każdy z Klientów dysponuje prawem wglądu do swoich danych, poprawiania, żądania zaprzestania przetwarzania danych oraz prawem sprzeciwu, który należy zgłosić na adres siedziby Sprzedawcy.

6.    Sprzedawca nie przekazuje, nie sprzedaje, nie udostępnia zgromadzonych danych osobowych Klientów innym osobom czy też instytucjom z wyjątkiem zgody Klienta zgodnie z obowiązującym prawem lub na wniosek sądu, prokuratury, policji i innych uprawnionych do tego organów.

a)    W celu prawidłowego korzystania przez Klienta ze Sklepu (w tym do składania zamówień) konieczne jest spełnienie poniższych warunków technicznych: dostęp do sieci Internet;

b)    przeglądarka internetowa z włączoną obsługa plików cookies;

c)    aktywne konto e-mail.

7.    Sprzedawca stosuje mechanizm plików "cookies", które podczas korzystania przez Klienta z serwisu strony Sklepu internetowego, zapisywane są przez serwer na nośniku magnetycznym (dysku twardym) komputera końcowego – Klienta.

8.    Pliki "cookies" to małe pliki tekstowe rejestrujące aktywność danego użytkownika online. Ułatwiają poruszanie się po witrynie oraz podejmowanie rozmaitych działań, ponieważ rozpoznają one urządzenie Klienta i wyświetlają stronę dopasowaną do jego indywidualnych preferencji. Ich wyłączenie może spowodować błędne działanie strony oraz brak dostępu do niektórych funkcji sklepu internetowego Sprzedawcę. 

9.    Pliki cookies pozwalają zapamiętać wybory dokonane przez Klienta i używane m.in. przy logowaniu. Pozostają na urządzeniu Klienta do czasu wylogowania z serwisu lub zamknięcia przeglądarki.
9. Pliki cookies pozwalają zbierać dane związane ze sposobem korzystania z witryny internetowej, w tym treści klikane przez Klienta podczas przeglądania witryny, i umożliwiające ulepszanie działania oraz całej struktury serwisu. 

10.  Pliki cookies zapamiętują informacje dotyczące korzystania z witryny internetowej, umożliwiające proponowanie Klientom promocji i innych informacji dostosowanych do ich preferencji. 
11. Każdy rodzaj przeglądarki oferuje możliwość blokowania i kasowania plików cookies. Więcej informacji na temat zarządzania plikami cookies jak ich wyłączenia można uzyskać na stronach internetowych danego producenta/twórcy przeglądarki internetowej.

 

§ 9

Postanowienia końcowe

1.    Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia opublikowania na stronie Sklepu.

2.    Regulamin może ulec zmianie. W przypadku powstania zmian w Regulaminie, Klient zostanie poinformowany przez umieszczenie wiadomości o zmianie Regulaminu przez Sprzedawcę na stronie głównej Sklepu. Klienci posiadający "Konto Klienta" zostaną również powiadomieni przez Sprzedawcę za pomocą wiadomości e-mail na adres poczty Klienta, podanego przez niego wcześniej w formularzu rejestracyjnym.

3.    Wszelkie materiały zamieszczone na stronach Sklepu stanowią przedmiot praw własności intelektualnej, przysługujących Sprzedawcy lub podmiotom trzecim (zwłaszcza producentom i dystrybutorom towarów), które upoważniły Sprzedawcę do korzystania z tych materiałów lub też Sprzedawca korzysta z nich na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Kopiowanie bądź cytowanie jakichkolwiek materiałów pochodzących ze strony Sklepu stanowi naruszenie prawa i będzie ścigane i egzekwowane na podstawie przepisów prawa.

4.    W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy sprzedaży, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygnięciem wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.

5.    Wszelkie spory z Klientem niebędącym konsumentem, mogące wyniknąć w związku z realizacją, brakiem realizacji bądź wadliwą realizacją umowy zawartej ze Sprzedawcą będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla głównego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej przez Sprzedawcę.